Icon Screens · Iconostases
Detail of icon screen.
Detail of icon screen.
Icon screen, oak.
Icon screen, oak.
Icon screen, oak.
Icon screen, oak.
Icon screen, oak.
Icon screen, oak.
Royal Doors. Limewood/basswood/linden.
Royal Doors. Limewood/basswood/linden.
Royal Doors. Limewood/basswood/linden.
Royal Doors. Limewood/basswood/linden.
Iconostasis. Sycamore, limewood.
Iconostasis. Sycamore, limewood.
Iconostasis panel. Oak.
Iconostasis panel. Oak.
Iconostasis panel. Oak.
Iconostasis panel. Oak.
Iconostasis panel. Oak.
Iconostasis panel. Oak.
Iconostasis. Oak
Iconostasis. Oak
Iconostasis, detail. Oak.
Iconostasis, detail. Oak.
Iconostasis, detail. Oak.
Iconostasis, detail. Oak.
Iconostasis. Oak.
Iconostasis. Oak.
category